بالابر، بالابر بیمار، L280

به نظر میرسد چیزی که دنبالش هستید یافت نشد.